www.siridee.com
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

(Root) 2010227_51512.jpg

บริการด้านการบัญชี 

 บริการด้านบัญชีอย่างครบวงจร โดยทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรงและมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามที่ได้รับการอบรมจากหลักสูตรของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ตามพรบ.การบัญชี และประมวลรัษฏากรกำหนด รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชี เพื่อให้กิจการมีระบบบัญชี ระบบเอกสาร และระบบควบคุมภายในที่ดี เพื่อนำส่งงบการเงิน ส่งภาษีได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา ลดความเสี่ยงจากภาระภาษีต่าง ๆ ในการถูกสรรพากรตรวจสอบ

ขอบเขตงานบริการ

- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบบัญชี ผังทางเดินเอกสาร รวมถึงเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี 

- ให้คำแนะนำวิธีการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องและเหมาะสมให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

- วิเคราะห์รายการเอกสาร เพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ค่าใช้จ่าย และการปรับปรุงบัญชี

 - บันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางบัญชีที่ทันสมัยและกรมสรรพากรรับรอง

- จัดทำสมุดบัญชีต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดให้จัดทำ ได้แก่ สมุดเงินสด สมุดเงินฝากธนาคาร สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับ-จ่าย สมุดรายวันทั่วไป สมุดบัญชีแยกประเภท  

- จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญเช่นรายละเอียดลูกหนี้ รายละเอียดเจ้าหนี้

- จัดทำงบการเงินให้ทุกเดือน เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบผลการดำเนินงานและวางแผนได้การลงทุนหรือภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- จัดทำงบทดลองและงบการเงินประจำปี พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน ได้แก่ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี ทะเบียนทรัพย์สิน ค่าเสื่อมราคา รายละเอียดลูกหนี้ เจ้าหนี้รายตัวคงเหลือ ณ วันสิ้นปี

- จัดส่งเจ้าหน้าที่บัญชีที่มีประสบการณ์ไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของลูกค้าเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของลูกค้า

- ให้คำปรึกษาทางด้านบัญชี โดยทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง

ค่าบริการสำหรับการรับทำบัญชีประจำเดือน เริ่มต้นที่ 1,500.00 บาทต่อเดือน บริษัทฯกำหนดค่าทำบัญชีตามปริมาณของรายการค้าที่เกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความยากง่ายในการทำบัญชี ระดับความรับผิดชอบและความสามารถของบุคลากรของบริษัทฯที่ต้องใช้ 
(Root) 2010227_52078.jpgบริการด้านภาษีอากร 

บริการด้านภาษีและแผนภาษีอย่างครบวงจร โดยทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรงและมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามที่ได้รับการอบรมจากหลักสูตรที่กรมสรรพากรกำหนด เพื่อเป็นการเลือกแนวทางที่ดีที่สุดซึ่งทำให้เกิดการประหยัดเงินค่าภาษีมากที่สุด โดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมาย จึงไม่ใช่เป็นการหลีกเลี่ยงภาษี แต่เป็นการออกแบบรายการค้าและการวางรูปแบบการเสียภาษี ซึ่งเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมาย และลดความเสี่ยงจากภาระภาษีต่าง ๆ ในการถูกสรรพากรตรวจสอบ

ขอบเขตงานบริการ 

- วางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา วางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีศุลกากร ตรวจสอบการคำนวณภาษี

- จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)

- จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)

- จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)

- จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)

- จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน

- จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)

- จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1)

- จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนและเงินทดแทนประจำปี

- จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)

- ให้คำปรึกษาทางภาษี เพื่อวางแผนการเสียภาษีได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ


ค่าบริการวางแผนภาษีอากรขึ้นอยู่กับการประมาณการเวลาที่ต้องใช้ในการวางแผนซึ่งแตกต่างกันตามประเภทของงาน และปริมาณการดำเนินธุรกิจของแต่ละกิจการ กรุณาติดต่อเราเพื่อคุยรายละเอียด

 

(Root) 2010227_51582.jpg

บริการด้านการตรวจสอบบัญชี 

บริษัทฯมีทีมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบสอบงบการเงินเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินนั้นว่ามีความถูกต้องตามสมควรในสาระสำคัญ โดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐาน ตรวจสอบบัญชี สอบทานงบการเงิน เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินนั้น ว่ามีความถูกต้องตามสมควร ในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่เพียงใด และให้คำปรึกษาถึงข้อบกพร่อง ในทางบัญชีที่สำคัญที่พบในระหว่างปฏิบัติงาน

ขอบเขตงานบริการ

- ตรวจสอบบัญชีประจำปีสำหรับบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด

- ตรวจข้อผิดพลาดหรือการทุจริตในบางเรื่อง จากผลของการตรวจสอบบัญชี

- แก้ปัญหาในการบริหารงาน ปัญหาในการดำเนินงาน และปัญหาด้านการเงิน จากผลของการตรวจสอบบัญชี

- เสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องในการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งได้พบในระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี

บริษัทฯกำหนดค่าสอบบัญชีตามชั่วโมงทำงานที่คาดว่าจะใช้ในการตรวจสอบตามระดับความรับผิดชอบและความสามารถของบุคลากรของบริษัท และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าพาหนะ ค่าล่วงเวลา ฯลฯ(Root) 2010227_52122.jpg

 

บริการด้านจดทะเบียนธุรกิจการค้า 

บริการจดทะเบียนทุกประเภท ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยตรง ดำเนินการจดทะเบียนทุกขั้นตอนถูกต้องตามวิธีการและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ทางราชการได้กำหนดไว้

ขอบเขตงานบริการ  

- จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า

- จดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีบริษัทฯ ห้างหุ้นส่วน

- บริการจดทะเบียนเพิ่ม-ลดทุน

- บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลกิจการต่าง ๆ หรือวัตถุประสงค์ เช่น การเปลี่ยนกรรมการ ที่อยู่

- จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ประกันสังคม

- บริการติดต่อกรมสรรพากร และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

 

ความสำเร็จที่ได้จากเรา

- มั่นใจได้ในความถูกต้องและครบถ้วนในการบันทึกบัญชี ซึ่งเราจะให้คำแนะนำระบบการควบคุมภายในและระบบเอกสาร อย่างเข้าใจได้ง่าย และสามารถปฏิบัติจริงได้ทันที

- สามารถตัดสินใจเลือกปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องและทำให้ประหยัดภาษีมากที่สุด ซึ่งเราวางแผนภาษีให้คุณอย่างรัดกุมโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในวงการภาษีครอบคลุมธุรกิจทุกประเภท มากกว่า 14 ปี

- ทราบข้อมูลทางการเงิน เพื่อการตัดสินใจอย่างทันเวลา ซึ่งเราทำงานเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์แก่คุณมากที่สุด

- ไม่ต้องประสบปัญหาในการหาพนักงานและฝึกอบรมใหม่เนื่องจากการลาออกของพนักงานบัญชี ซึ่งเรามีทีมงานที่มีคุณภาพพร้อมที่จะให้บริการตลอดเวลา

(Root) 2010227_54546.jpg

Online: 1 Visits: 103,267 Today: 174 PageView/Month: 743